Săptămâna națională de rugăciune

Rugăciuni

În perioada 3 – 10 ianuarie 2016, între orele 18.00 – 20.30, în Biserica Creștina Baptistă Speranța din Râmnicu Vâlcea se țin seri speciale de rugăciune conform programului Uniunii Baptiste.

 

Programul cu tematica și subiectele de rugăciune sunt următoarele:

Duminică, 03 Ianuarie 2016

„Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ‘Ce vezi Ieremio?’ Eu am răspuns: ‘Văd un veghetor.’ Și Domnul mi-a zis: ‘Bine ai văzut; căci Eu veghez asupra Cuvântului Meu, ca să-l împlinesc.’” (Ieremia 1:11-12)

Primul lucru pe care Îl face Domnul Dumnezeu cu Ieremia după ce l-a chemat și consacrat ca profet, a fost să-i verifice vederea. Numai atunci când un om al lui Dumnezeu vede lucrurile așa cum le vede Dumnezeu are o perspectivă corectă asupra lumii. Dumnezeu confirmă că Ieremia vede lucrurile în mod corect. Ce a văzut Ieremia?

A văzut un veghetor, un străjer. Dumnezeu îi explică profetului cine este veghetorul: Dumnezeu care veghează asupra Cuvântului Său ca să-l împlinească. Dumezeu urmărește cu atenție fiecare Cuvânt care iese din gura Lui ca să-L împlinească. Din această perspectivă, Ieremia poate să aibă încredere deplină în autenticitatea, veridicitatea și infailibilitatea Cuvântului lui Dumnezeu. Deplin încredințați de aceste învățături:

Mulțumim: • pentru Cuvântul lui Dumnezeu – Sfânta Scriptură – prin care ne vorbește; • pentru accesul liber la Cuvântul lui Dumnezeu; • pentru că putem să ne corectăm perspectiva asupra noastră și a lumii prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Mijlocim: • pentru cei care neglijează Cuvântul lui Dumnezeu; • pentru cei care sunt influențați de duhul veacului acestuia; • pentru cei care vin rar sau aproape deloc să asculte Cuvântul.

Cerem: • credință puternică în Cuvântul lui Dumnezeu; • călăuzirea Duhului peste toți cei care propovăduiesc Cuvântul; • să lucreze Cuvântul la mântuirea multora în acest an.

Luni, 04 Ianuarie 2016

„Atunci Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Getsimani și a zis ucenicilor: ‘Ședeți aici până Mă voi duce colo să mă rog.’ A luat cu El pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Isus le-a zis atunci: ‘Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneți aici și vegheați împreună cu Mine.’ Apoi a mers puțin înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: ‘Tată, dacă este cu putință, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuși nu cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu.’ Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru: ‘Ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu Mine! Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită; duhul este plin de râvnă dar carnea este neputincioasă.’” (Matei 26:37-41)

Ispita este modalitatea prin care diavolul activează firea pământească cu scopul de a respinge voia Domnului și a alege o cale greșită, păcătoasă. În noaptea în care Domnul Isus s-a rugat în grădina Ghetsimani, El a vegheat, a urmărit cu atenție voia Tatălui cu privire la mântuirea noastră și a respins orice altă alternativă. În același timp, însă, ucenicii nu au vegheat, nu au urmărit cu atenție desfășurarea planului lui Dumnezeu cu privire la mântuire și nu au văzut pericolul ispitei. De aceea, Domnul le cere să vegheze și să se roage ca să nu cadă în ispită, adică să nu respingă voia Domnului cu privire la planul de mântuire prin jertfa Domnului Isus. Pentru că nu au vegheat și nu s-au rugat datorită oboselii, în noaptea aceea toți ucenicii l-au părăsit pe Domnul, iar Petru s-a lepădat de El. Înțelegând cât de mare este pericolul de a nu veghea și a nu ne ruga datorită oboselii:

Mulțumim: • pentru toți frații și toate surorile care veghează și se roagă în aceste vremuri; • pentru toți frații și toate surorile care nu au obosit pe calea credinței; • pentru toți frații și toate surorile care au rămas aproape de Domnul.

Mijlocim: • pentru toți cei care au „mâinile obosite și genunchii slăbănogiți” (Ev.12:12); • pentru toți cei care sunt adormiți din punct de vedere spiritual și nu văd pericolul ispitei; • pentru toți cei care datorită preocupărilor excesive cu lucrurile lumii acesteia sunt obosiți și vin tot mai rar la casa Domnului.

Cerem: • să fim întăriți în Duhul pentru a fi veghetori; • să vină la pocăință cei care au căzut ca Petru; • să se îndrepte cei care s-au îndepărtat de Domnul.

Marți, 05 Ianuarie 2016

„Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Stiți că pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea n-a fost primit, măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut s-o schimbe.” (Evrei 12:16-17)

Cu toate că a fost primul născut în familia lui Isac și a moștenit de la Avraam promisiunea binecuvântării pentru urmașii lui, Esau nu a vegheat asupra deciziilor lui. Relațiile lui cu femeile cananite și renunțarea la dreptul de întâi născut pentru „un blid de linte” au dus la pierderea binecuvântării. Regretul însoțit de plâns și lacrimi nu anulează consecințele alegerilor lui firești și păcătoase. Exemplul lui Esau este folosit de autorul Epistolei către Evrei pentru a îndemna la veghere cu privire la curăția morală, atât în viața personală, cât și în viața bisericii. Într-o cultură dominată de decadență morală, fiecare credincios în parte și biserica în totalitate trebuie să vegheze ca să nu fie tolerate tendințele lumești. Înțelegând pericolul influențelor lumești, Dumnezeu ne îndeamnă prin Cuvânt să veghem și să ne rugăm:

Mulțumim: • pentru îndemnul Scripturii la psfințenie și puritate morală; • pentru toți credincioșii care trăiesc în ascultare și sfințenie; • pentru toți frații și toate surorile care veghează la păstrarea curăției morale și spirituale în Biserică.

Mijlocim: • pentru toți credincioșii care trec prin ispite morale; • pentru tinerii care se luptă cu ispitele tinereții; • pentru toți lucrătorii care sunt ispitiți să accepte compromisuri.

Cerem: • pocăință adevărată pentru toți cei care au căzut în păcat; • hotărâri sfinte de a renunța la păcat și comportament lumesc; • biruință asupra lumii, a păcatului și a ispititorului.

Miercuri, 06 Ianuarie 2016

„Fiți treji și vegheați! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor! Amin.” (1 Petru 5:8-11)

Imaginea pe care apostolul Petru o folosește pentru a îndemna Biserica la veghere este aceea a unui leu fioros care răcnește și dă târcoale așteptând momentul în care prada nu se mai poate apăra. Este cunoscut faptul că atunci când leul pândește prada se aruncă asupra animalelor care sunt mai slabe în putere, sau sunt mai departe de turmă. Din perspectiva acestei imagini, fiecare credincios și biserică în totalitate sunt îndemnați să vegheze pentru a nu slăbi în credință și pentru a nu se îndepărta de turmă.

Credința puternică poate lupta cu cel rău pentru că este ancorată în promisiunile lui Dumnezeu și în harul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, pentru credinciosul care este îmbrăcat în armura lui Dumnezeu și umblă în harul divin, biruința este asigurată. Înțelegând pericolul care ne pândește pe fiecare, să veghem și să aducem înaintea lui Dumnezeu rugăciuni:

Mulțumim: • pentru puterea credinței care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna; • pentru harul divin care ne este îndeajuns în orice încercare; • pentru toți frații și toate surorile care au biruit.

Mijlocim: • pentru toți credincioșii care au slăbit în credință; • pentru toți credincioșii care s-au îndepărtat de turmă; • pentru toți credincioșii care nu mai veghează.

Cererem: • recuperarea celor care au căzut pradă atacurilor diavolului; • întărirea credinței; • mântuirea celor care având mintea orbită de diavolul se complac într-o stare de delăsare spirituală.

Joi, 07 Ianuarie 2016

„Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Căci cei ce dorm, dorm noaptea, și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi, cari suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii.” (1 Tes. 4:4-8)

Expresiile „noapte” și „întuneric”, „ziuă” și „lumină”, „adormiți” și „treji” nu se referă la succesiunea dintre zi și noapte în creație și nici la odihna fizică din timpul nopții sau la lucrul din timpul zilei, ci au o semnificație spirituală. Așa după cum întunericul din timpul nopții diminuează vederea și induce somnul, iar lumina din timpul zilei mărește vizibilitatea și facilitează activitatea, tot așa noaptea spirituală reduce discernământul spiritual și favorizează faptele păcătoase ale întunericului moral, iar ziua spirituală mărește capacitatea de discernământ spiritual și facilitează lucrările spirituale ale Împărăției lui Dumnezeu. Apostolul Pavel subliniază faptul că pe măsură ce istoria pământului se apropie de final, întunericul spiritual va fi tot mai mare și oamenii vor fi tot mai imorali. Dar cei credincioși, în calitate de fii ai luminii, își vor păstra discernământul spiritual, vor fi veghetori și vor birui ispitele. Inspirați de această învățătură, să:

Mulțumim: • pentru Domnul Isus Hristos, care este lumina lumii; • pentru credincioșii adevărați, care sunt chemați să fie lumină; • pentru toți credincioșii care umblând în lumină sunt o mărturie frumoasă pentru cei din lume.

Mijlocim: • pentru cei care sunt atrași de faptele întunericului; • pentru cei care se îndepărtează de lumina Evangheliei; • pentru cei care se luptă să fie lumină în familie, Biserică și societate.

Cerem: • pocăință adevărată pentru cei care au fost înșelați de întunericul moral; • pocăința pocăiților pentru ca să fie lumini adevărate; • biruința luminii asupra tuturor mijloacelor de răspândire a întunericului spiritual.

Vineri, 08 Ianuarie 2016

„Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Căci ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea, cari se vor întâmpla, și să stați în picioare înaintea Fiului Omului.” (Luca 21:34-36)

Domnul Isus vorbește despre pericolele care vor diminua capacitatea oamenilor de a veghea asupra sufletelor lor în perioada dinaintea revenirii Lui. Printre aceste pericole, Domnul menționează chefurile, petrecerile, distracțiile lumești și preocuparea excesivă cu lucrurile de pe pământ. Este cunoscut faptul că petrecerile, chefurile sunt însoțite de mâncare și băutură. Efectul acestora asupra discernământului spiritual și moral este devastator.

Conștienți de faptul că lumea de acum oferă tot felul de distracții păcătoase:

Mulțumim: • pentru toți credincioșii care își găsesc plăcerea în Legea Domnului; • pentru toți credincioșii care își găsesc plăcerea în părtășia frățească; • pentru toți credincioșii care au inima trează și veghetoare prin Duhul Sfânt. Mijlocim: • pentru toți credincioșii care sunt ispitiți să meargă la petreceri lumești cu colegii și prietenii; • pentru toți credincioșii care prin televizor și internet sunt atrași spre lucruri lumești; • pentru tinerii care cred că ar trebui să aducă distracțiile lumești la întâlnirile de tineret sau în programele bisericii.

Cerem: • să vină vremuri de cercetare și pocăință pentru cei care au căzut în capcana distracțiilor lumești; • să fie aduși la pocăință cei care sunt atrași de păcatele distracțiilor lumești; • să fie întărit duhul vegherii și rugăciunii în familii și biserici.

Sâmbătă, 09 Ianuarie 2016

„Veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului Meu. Adu-ți aminte dar cum ai primit și auzit! Ține, și pocăiește-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine.” (Apocalipsa 3:2-3)

Scrisorile adresate de Domnul celor șapte biserici din Apocalipsa cap. 2-3 demonstrează faptul că El veghează asupra bisericilor Sale. Domnul știe care este starea spirituală a fiecărei biserici și care sunt lucrurile asupra cărora trebuie să vegheze. De asemenea, Domnul știe care sunt lucrurile de care Biserica trebuie să se pocăiască. În cercetarea pe care Domnul o face fiecărei biserici, cere să se întoarcă la pocăința și credința de la început. În decursul timpului, datorită nevegherii, bisericile s-au îndepărtat de urmele pașilor Domnului și au acceptat învățături și practici lumești. Trebuie menționat faptul că Domnul se adresează în mod special îngerului bisericii. Este cunoscut faptul că în limbajul apocaliptic al acestei scrisori, îngerul bisericii este de fapt slujitorul (slujitorii) bisericii. Acesta are responsabilitatea specială de a veghea și a păstori biserica după Cuvântul și sub autoritatea Domnului bisericii. Nevegherea are urmări grave atât aici pe pământ cât și în veșnicie. Inspirați de acest mesaj, să:

Mulțumim: • pentru toți lucrătorii care veghează și se roagă pentru bisericile în care slujesc • pentru toți lucrătorii care luptă spiritual pentru a călăuzi biserica pe urmele Domnului; • pentru toți credincioșii care veghează și se roagă împreună cu lucrătorii pentru curăția doctrinară și morală a bisericii.

Mijlocim: • pentru lucrătorii care au parte de împotrivire în familie sau în Biserică față de învățătura curată și pocăința adevărată; • pentru lucrătorii care au obosit și sunt ispitiți să cedeze în fața împotrivirilor din familie sau biserică față de calea îngustă a Domnului; • pentru credincioșii care sunt descurajați și dezamăgiți de lucrurile lumești care au intrat în biserică și sunt gata să abandoneze.

Cerem: • pocăință pentru cei care promovează învățături și practici lumești; • putere spirituală și biruință pentru cei care doresc progresul spiritual al bisericii • un duh de veghere și rugăciune, îndrăzneală și ajutor ceresc pentru toți lucrătorii care sunt gata să plătească prețul de a predica o Evanghelie curată și de a merge pe calea îngustă a Domnului.

Duminică, 10 Ianuarie 2016

„Iată, Eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, ca să nu umble gol și să i se vadă rușinea.” (Apocalipsa 16:15)

Venirea Domnului este sigură, dar numai Tatăl ceresc cunoaște timpul când Fiul Său va veni pe norii cerului cu mare slavă. În ziua aceea vor fi date la iveală toate lucrurile ascunse ale oamenilor și toți acei care au făcut fapte de rușine vor avea parte de rușine. Cei credincioși sunt chemați să vegheze și să fie pregătiți în orice vreme. Într-o viață de veghere și rugăciune, cei cu adevărat credincioși își păzesc viața curată, nu se lasă înșelați de ispitele lumii acesteia. Nevegherea atrage după sine slăbirea vieții de rugăciune și acceptarea învățăturilor și practicilor lumești. Domnul afirmă că pentru acești oameni, venirea Domnului va reprezenta cea mai mare tragedie, dar pentru cei cu adevărat credincioși, veghetori și rugativi, venirea Domnului va fi ziua bucuriei și a gloriei, pentru că atunci când va veni El, vom fi ca El și vom fi cu El pentru totdeauna. A Lui să fie slava în vecii vecilor, Amin!

Mulțumim: • pentru toți cei care așteaptă venirea Domnului în curăție și slujire; • pentru cei care țin trează credința în venirea Domului; • pentru cei care veghează, se roagă și lucrează pentru a grăbi venirea Domnului.

Mijlocim: • pentru cei care sunt atrași mai mult de lucrurile de acum decât de cele viitoare; • pentru cei care au slăbit în credință, în veghere și rugăciune; • pentru copii și tineri ca să devină o generație de oameni curați, veghetori și rugativi.

Cerem: • pocăința, curățirea și sfințirea bisericii în vederea întâlnirii cu Domnul; • întoarcerea celor care au căzut și au haina sufletului pătată; • mântuirea celor care sunt pe calea pierzării; • vremuri de înviorare spirituală, vremuri în care poporul român și toate popoarele lumii să se pregătească pentru întâlnirea cu Domnul.

Cu deplină încredințare în promisiunea că „după cum ploaia și zăpada se pogoară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și-l fac să rodească și să odrăslească pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea și va împlini planurile Mele.” (Isaia 55:10-11), mă rog ca și Cuvântul Domnului pentru săptămâna de rugăciune să aducă rod bogat în rugăciune, veghere, pocăință, curăție spirituală, înviorare duhovnicească, întărirea credinței, recuperarea celor căzuți și mântuirea celor pierduți.

Vă doresc tuturor: Sărbători Binecuvântate și Un An Nou plin de Har!

Cu aleasă prețuire în Hristos Domnul,

Pastor Paul Negruț

Vicepreședinte cu educația  Uniunea Bisericilor Crestine Baptiste din Romania