Rugaciunea – Intimitate cu Dumnezeu

Scopul mântuirii este să restaureze oamenii pierduţi la o relaţie cu Dumnezeu Tatăl nostru. Prin crucea lui Isus, barierele acelei relaţii au fost date la o parte. Când începem să ne încredem în Dumnezeu din nou şi să ne întoarcem de la păcatele noastre, El vine în vieţile noastre să înceapă o nouă relaţie de dragoste cu noi. Dumnezeu există în fiecare creştin adevărat (Romani 8:9,10; Ioan 14:23; Apocalipsă 3:20; 2 Corinteni 13:5). Credinţa noastră şi dragostea faţă de Dumnezeu ne va conduce să recunoaştem prezenţa Lui cu noi, să vorbim cu El, să ascultăm de El şi să-L simţim. Aceasta este rugăciunea. Noi ne exprimăm mulţumirile noastre, credinţa noastră, dragostea noastră, speranţele noastre cu Dumnezeu în rugăciune şi primim de la El răspunsuri, asigurare, călăuzire, pace, tărie, putere, revelaţie despre cine este El şi ce vrea să facă. (Matei 7:7-8; Ioan 16:13; Filipeni 4:6-7; Efeseni 1:17-18).

CE ESTE RUGĂCIUNEA?

Pentru adevăraţii creştini, rugăciunea (greacă:” proseuche”) înseamnă ”comuniune cu Dumnezeu. ”Prin rugăciune noi de fapt experimentăm relaţia cu Dumnezeu. Calitatea vieţii noastre de rugăciune determină calitatea relaţiei noastre cu Dumnezeu. Rugăciunea înseamnă să vorbeşti cu Dumnezeu. Rugăciunea înseamnă să-L asculţi pe Dumnezeu. Rugăciunea înseamnă să te bucuri de prezenţa lui Dumnezeu. Ea poate lua multe forme – de exemplu: închinare, mărturisire, mulţumire, cerere, aşteptare (să-L asculţi şi să-L simţi în tăcere pe Dumnezeu) şi război spiritual (porunci). Dacă sântem botezaţi în Duhul , ne putem ruga în duh, în limbi necunoscute nouă dar ştiute de Dumnezeu. (1 Corinteni 14:2,14).

Rugăciunea nu este doar o rostire de cuvinte. Ea nu este o repetare de formule. Dumnezeu caută o relaţie din inimă. Isus ne-a spus să nu repetăm cuvinte fără înţeles atunci cînd ne rugăm. (Matei 6:7). Limbile s-ar putea să nu aibă nici un înţeles pentru noi, dar nu se înt împlă la fel şi cu Dumnezeu. Într-o lecţie viitoare vom acorda mai multă atenţie acestui subiect.

Multe rugăciuni nu ajung niciodată la Dumnezeu. ”Fariseul statea în picioare şi se ruga în sine astfel. ”(Luca 18:11). ”Dacă cineva îşi întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar şi rugăciunea lui este o urîciune. ”(Proverbe 28:9). Nu este scopul acestei lecţii de a vorbi despre rugăciunile făcute unor dumnezei falşi sau diavolului. De asemenea nu vom lua în consideraţie nici rugăciunile religioase sau tradiţionale care s-ar putea să nu fie rostite din inimă. Noi ne vom ocupa de rugăciunile celui care ştie că s-a pocăit de păcatele sale şi care umblă prin credinţă.

DE CE SĂ NE RUGĂM?

1.NE RUGĂM PENTRU CĂ ÎL IUBIM PE DUMNEZEU. . Ne petrecem timpul cu Dumnezeu în rugăciune şi părtăşie pentru că Îl iubim. După cum un bărbat şi o femeie care     sînt îndrăgostiţi doresc să fie împreună şi să comunice, tot aşa şi noi – dacă Îl iubim pe Dummnezeu – vom dori să fim cu El şi să avem părtăşie cu El potrivit dragostei pe care o avem pentru El.

2. NE RUGĂM DEOARECE DEPINDEM DE DUMNEZEU. Dumnezeu este sursa noastră. Prin rugăciune primim mîngîierea, puterea şi toate celelalte resurse de care avem nevoie în viaţă – atît din punct de vedere natural, cît şi spiritual. Rugăciunea – relaţie cu Dumnezeu este tot atît de necesară pentru viaţa spirituală, precum aerul pentru viaţa naturală.

3. AVEM NEVOIE SĂ NE RUGĂM PENTRU A NE PUTEA ÎMPOTRIVI ISPITEI. ” . Vegheaţi şi rugaţi-vă ca să nu intraţi în ispită. ”(Matei 26:41). Multe păcate apar datorită păcatului lipsei de rugăciune. Pentru că nu ne rugăm, sîntem slabi, alţii sînt şi mai slabi decît noi şi astfel Satana cîştigă teren în vieţile noastre.

4. AVEM NEVOIE SĂ NE RUGĂM PENTRU CĂ ESTE NECESAR CA OAMENII SĂ-L INVITE PE DUMNEZEU SĂ ACŢIONEZE ÎN MÂNTUIRE.
Dumnezeu a dat pămîntul lui Adam şi urmaşilor lui. Noi trebuie să-L invităm pe Dumnezeu să lucreze aici. Dacă nimeni nu-L invită pe Dumnezeu să lucreze aici, atunci Satan (care este dumnezeul acestei lumi datorită răzvrătirii universale a omului – 2 Corinteni 4:4 ) va stăpîni lucrările oamenilor şi , în cele din urmă, va veni judecata lui Dumnezeu. Invit îndu-l pe Dumnezeu deseori şi în mod specific, mulţimi de oameni care ar fi fost altfel pierduţi, pot fi

mîntuiţi.

5. TREBUIE SĂ NE RUGĂM PENTRU CĂ DUMNEZEU NE PORUNCEŞTE ACEASTA. ‘  ” Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu mulţumiri. ” (Coloseni 4:2). ” El le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage neîncetat si să nu se lase.” (Luca 18:1). Nevoia de a ne ruga este tot atît de mare precum este autoritatea lui Dumnezeu care ne porunceşte: ”Rugaţi-vă

neîncetat. ” ( 1 Tesaloniceni 5:17) . Rugăciunea este atît de vitală pentru ceea ce Dumnezeu vrea să facă pe pămînt , şi atît de esenţială pentru noi, încît Dumnezeu ne porunceşte să ne rugăm tot timpul. C îteodată ar trebui chiar să nu dormim sau să nu mîncăm, pentru ca astfel să ne rugăm mai mult şi cu mai multă putere. (Matei 6:16; Luca 6:12 ; Luca 21:36; Coloseni 4:2; 2 Corinteni 11:27).

CUM SĂ ÎNCEPI

Dacă nu ştii cum să te rogi, nu dispera! Fiecare a avut un moment de început. Pur şi simplu vorbeşte cu Dumnezeu respectuos, dar deschis. Vorbeşte cu El ca Tată al tău. Isus ne-a învăţat să ne rugăm astfel: ”Tatăl nostru . . . ” Recunoaşte-L pe Dumnezeu ca Tată iubitor. Recunoaşte-L pe Isus ca Frate şi Prieten. Recunoaşte-L pe Duhul Sf înt ca Mîngîietorul şi Călăuzitorul tău. Vino la Tatăl în Numele lui Isus. (Ioan 14:6; Evrei 10:19). Începe-ţi rugăciunea cu mărturisirea păcatelor nemărturisite încă. Astfel sîngele lui Isus ne curăţă şi ne pregăteşte să intrăm într-adevăr în legătură cu Dumnezeu. ”Intraţi cu mulţumiri pe porţile Lui . . . ” (Psalmul 100:4) Mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru că ţi-a iertat păcatele, pentru că a venit în viaţa ta, pentru că te-a făcut copilul Lui. Apoi pur şi simplu vorbeşte cu Dumnezeu, cerîndu-I ceea ce ai nevoie. Mulţumeşte-I şi laudă-L pentru răspunsul Lui. De asemenea, petrece-ţi timpul rugînd Duhul Lui Sfînt să te ajute să te rogi. Vorbeşte cu Duhul Sf înt. Spune-I că vrei să-L cunoşti. ”Si tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră:căci nu ştim să ne rugăm cum trebuie. Dar Însuşi Duhul mijloceşte pentru noi. . . ‘ ‘(Romani 8:26). Duhul Sfînt te va călăuzi în tot adevărul (Ioan 16:13) şi El te va învăţa să te rogi.

PREGĂTIREA PENTRU RUGĂCIUNE

1. PREGĂTEŞTE-ŢI INIMA PENTRU PĂRTĂŞIE CU DUMNEZEU (Psalmul 24:3-5)

-Mărturiseşte păcatele pe care le cunoşti în viaţa ta. (1 Ioan 1:6-9;1 Ioan 3:21-22;Evrei 10:19)
-Iartă-i pe toţi cei ce te-au jignit sau rănit (Marcu 11:25-26)
-Să te vezi mort faţă de păcat şi fară păcat în ochii lui Dumnezeu (Romani 6:11;2 Corinteni 5:21)

2. SĂ AI UN SCOP ÎN RUGĂCIUNE . Trebuie să ştii despre ce te vei ruga. Este dificil să te rogi cu ardoare fără să ştii ce vrei sau doreşti de la Dumnezeu. Noi ar trebui să avem o idee precisă şi bine conturată despre ceea ce vrem să-I cerem lui Dumnezeu.

Isus ne-a spus să cerem, să căutăm şi să batem la uşă. (Matei 7:7) . Atunci cînd cerem trebuie să fim precişi. Cînd căutăm, ţelul nostru este de a-L cunoaşte pe Dumnezeu şi de a avea părtăşie cu El. Cînd batem la uşă (mijllocire), trebuie să înţelegem ce vrea Domnul să facă şi să rugăm Cuvîntul pentru acel lucru.

Cîteodată nu ştim pentru ce să ne rugăm şi atunci ne putem ruga în Duhul. (Romani 8:26). Putem să ne rugăm în limbi fără să înţelegem ceea ce spunem ore în şir chiar, potrivit voii lui Dumnezeu . Cu toate acestea, Pavel a afirmat că s-a rugat atît cu duhul, cît şi cu mintea. (1 Corinteni 14:15). Întreaga noastră fiinţă, deci şi mintea, ar trebui să fie implicate în rugăciune. Mintea noastră ar trebui să înţeleagă ce îi cerem lui Dumnezeu. Totuşi, ne putem ruga cu duhul ( în limbi) cînd mintea noastră are nevoie de odihnă. (Isaia 28:11,12) .

Ceea ce este clar este că atunci cînd începem să ne rugăm, în special într-un grup, trebuie să cădem de acord asupra lucrului pentru care ne rugăm. (Matei 18:19).

3. SĂ ŞTII CE SPUNE CUVÎNTUL LUI DUMNEZEU REFERITOR LA LUCRUL PENTRU CARE TE ROGI

Trebuie să ne reînnoim minţile cu Cuvîntul lui Dumnezeu, astfel încît să ştim , fără urmă de îndoială, care este voia lui Dumnezeu în legătură cu acea problemă. Voia lui Dumnezeu este de a face ceea ce a promis în Cuvîntul Său. Meditînd asupra Cuvîntului şi lăsîndu-L să ne transforme inimile pe măsură ce ne reînnoim mintea prin El, ne pregătim astfel pentru rugăciunea în credinţă. Dacă nu ştim ce spune Cuvîntul, sînt foarte multe şanse să fii cuprins de îndoială, şi dacă ne îndoim, nu ne putem aştepta să primim ceva de la Dumnezeu. (Iacov 1:6,7).

PRINCIPII ALE RUGĂCIUNII

1. SĂ DEPINZI DE DUHUL SFÎNT

Atunci cînd te rogi, ar trebui să te bazezi pe Duhul Sfînt ca să te ajute să te rogi cu succes. El poate să-ţi dea cuvintele exacte cu ajutorul cărora te poţi ruga eficient. Este foarte bine să-L rogi pe Duhul Sfânt să te ajute să te rogi. Vorbeşte cu Duhul Sfânt ca şi cu o persoană şi roagă-L să te ajute să vii la Tatăl în Numele lui Isus.

În loc să te grăbeşti în prezenţa lui Dumnezeu şi să spui multe lucruri, deseori este bine
să-ţi linişteşti mintea şi să aştepţi în prezenţa lui Dumnezeu, astfel încât să poţi simţi inima lui Dumnezeu şi să te rogi lucrurile pe care Duhul Sfânt ţi le spune. Ar trebui să ne dăm seama că a-L asculta pe Dumnezeu este o parte importantă a rugăciunii.

Ni se spune : ”Faceţi în tot timpul, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. ” (Efeseni 6:18). Duhul este acela care trebuie să ne conducă în rugăciunile pe care I le facem lui Dumnezeu. El ne dă puterea de a ne ruga.

Petrece-ţi timpul, măcar o parte din el, căutând să fii umplut cu Duhul Sfânt. (Efeseni 5:18). Cu cît eşti mai umplut cu Duhul, cu atât mai eficientă va fi întreaga ta viaţă cu Dumnezeu.

2. DĂ-ŢI SEAMA CINE EŞTI TU ÎN CRISTOS ŞI PE CE BAZĂ TE VA AUZI DUMNEZEU

Trebuie să ne rugăm Tatălui în Numele lui Isus, şi nu în numele nostru. (Ioan 16:24, 26;Coloseni 3:17). Aceasta înseamnă că noi ne putem apropia de Dumnezeu datorită neprihănirii şi bunătăţii lui Isus, şi nu a noastră. Noi primim neprihănirea Lui atunci când ne pocăim, ne mărturisim păcatele şi credem că primim neprihănirea Lui. Ar trebui să ştim atunci că ”suntem dreptatea lui Dumnezeu în El. ” (2 Corinteni 5:21) şi că putem să venim direct în audienţă la Dumnezeu datorită sacrificiului pe care Isus L-a făcut în locul nostru. Noi venim în calitate de copii ai lui Dumnezeu (Galateni 3:26; Ioan 1:12), ca membrii ai familiei regale a lui Dumnezeu (Apocalipsa 1:6), NU CA CERSETORI SAU STRĂINI. Prin urmare, atunci când ne rugăm ar trebui să aşteptăm rezultatele lui Dumnezeu ca răspuns la rugăciunea noastră. (1 Petru 3;12).

3. ESTE BINE SĂ NE ÎNCEPEM RUGĂCIUNEA CU MULŢUMIRI ŞI LAUDĂ. . ”Intraţi cu mulţumiri pe porţile Lui, cu laude în curţile Lui! Mulţumiţi-I şi binecuvântaţi-I Numele ! (Psalmul 100:4). Mulţumeşte-I pentru răspunsurile la rugăciune, pentru mîntuirea ta. Spune-I cât de mare este. Este bine să foloseşti Cuvîntul lui Dumnezeu pentru a-L lăuda pe Dumnezeu. Aceasta nu este un fel de linguşire pentru a-L face pe Dumnezeu să-ţi dea ceea ce vrei, dar este pur şi simplu potrivit să-I mulţumeşti şi să-L lauzi. Mulţumirile aduse lui Dumnezeu îţi vor mări credinţa. Si laudele pe care I le aduci îţi vor mări credinţa, întrucât îţi vei fixa ochii asupra lui Dumnezeu, asupra bunătăţii, credincioşiei, măreţiei şi puterii Sale şi nu asupra problemei Tale.

4. SĂ NE ÎNCHINĂM LUI DUMNEZEU. Mulţi luptători ai rugăciunii care au succes recunosc importanţa faptului de a petrece mult timp în închinare, chiar pînă la 80% din timpul de rugăciune. Aceasta adânceşte partăşia noastră cu Dumnezeu, ne măreşte credinţa şi-L mulţumeşte pe Duhul Sfânt. Atunci putem auzi mai bine vocea Sa şi ne putem ruga astfel cu eficienţă.

5. ROAGĂ-TE CUVÎNTUL LUI DUMNEZEU

Voia lui Dumnezeu este de a-si ţine promisiunile faţă de noi. În rugăciune, Cuvîntul lui Dumnezeu ar trebui să fie în inimile şi gurile noastre. (Romani 10:8). În rugăciunile noastre ar trebui să folosim Cuvîntul lui Dumnezeu şi să-I amintim promisiunile Sale faţă de noi. Aceasta ne zideşte credinţa şi de asemenea îi este plăcut lui Dumnezeu pentru că este o expresie a încrederii noastre în Cuvîntul şi integritatea Lui.

De exemplu, te poţi ruga: ‘Tată,Tu spui în Cuvîntul Tău că aceia care Te caută nu vor duce lipsă de nici un bine. Îţi mulţumesc că nu voi duce lipsă de . . . . . . . . . . . . . Te rog aceasta în Numele lui Isus. Îţi multumesc. Amin.” (Psalmul 34:10).

6. CERE-I LUI DUMNEZEU LUCRURI SPECIFICE PE CARE LE DOREŞTI. (Psalmul 37:4)

Ar trebui să te rogi într-un asemenea fel încât după aceea să ştii ce te-ai rugat si să recunoşti

cînd ţi se răspunde la rugăciune. Nu te ruga astfel:”Doamne, dă-mi ce crezi Tu că este cel mai bun. Dacă Tu vrei acest lucru, atunci aşa să fie. Dacă nu, atunci fă ce doreşti Tu. Facă-se voia Ta. ”Poate că aceste rugăciuni sună spiritual dar ele exprimă , de fapt, nesiguranţă şi îndoială şi Dumnezeu nu poate să răspundă la ele în mod concret. Cum ai putea şti dacă ţi s-a răspuns la o astfel de rugăciune.

Imaginează-ţi răspunsul şi rosteşte răspunsul la această rugăciune bazată pe Cuvîntul lui Dumnezeu. Aceasta zideşte credinţa. Nu vorbi tot timpul despre problema ta. Dacă vorbeşti continuu despre problemă, acest lucru îţi măreşte frica şi îndoiala. Face ca problema să pară mare. Umple-ţi mintea cu soluţia care apare în Cuvîntul lui Dumnezeu, şi nu cu problema ta.

7. PERMITE-I LUI DUMNEZEU SĂ TE CONDUCĂ SĂ TE ROGI PENTRU ALŢII din biserică, pentru nevoile lor, pentru situaţiile naţionale şi locale, pentru guverne, pentru înaintarea Împărăţiei lui Dumnezeu şi creşterea bisericii. Dumnezeu caută oameni care să stea în dreptul spărturii, care să mijlocească pentru situaţii care sunt dincolo de interesele lor personale. Fă din interesele lui Dumnezeu interesele tale.

8. MULŢUMEŞTE-I LUI DUMNEZEU PENTRU REZULTATELE RUGĂCIUNII, atât înainte, cât şi după ce vezi rezultatele. (Filipeni 4:6, 7). Roagă-te cu mulţumiri. Mulţumirile exprimă încrederea ta că Dumnezeu a auzit şi a răspuns la rugăciunea ta chiar înainte de a vedea rezultatul.

CE TREBUIE SĂ FACI DUPĂ RUGĂCIUNE

De obicei, Satana va încerca să-ţi sugereze ca rugăciunile tale n-au fost ascultate. El te ve încuraja să priveşti din nou la problema ta şi să-ţi iei ochii de la Dumnezeu. El va încerca să te facă să vorbeşti ca şi cum n-ai fi sigur că ţi s-a răspuns la rugăciune. Dacă reuşeşte să te facă să-ţi exprimi îndoiala, s-ar putea ca mărturia ta cu gura să anuleze efectul rugăciunii tale. Deci, păzeşte-ţi mintea şi inima, împotriveşte-te ispitei de a vorbi negativ cu alţii despre situaţie, în special cu cei cu care te rogi.

Tine sub control ferm toate gîndurile. Gândeşte-te la lucruri pozitive (Filipeni 4:6-9).

Lăudîndu-L pe Dumnezeu şi mărturisind adevărurile relevante ale lui Dumnezeu, alungă orice gînd care se opune rugăciunii tale. De multe ori aceste gînduri nu sînt altceva decît sugestiile diavolului care lucrează pentru a ne face să ne negăm credinţa.

Continuă să spui ceea ce spune Cuvîntul despre problema ta.” Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel care a făcut făgăduinţa.” (Evrei 10:23;2 Corinteni 4:13)

VEZI ÎN IMAGINAŢIA TA RĂSPUNSUL LA RUGĂCIUNE. .Avraam a fost încurajat de Dumnezeu să-şi imagineze pe urmaşii săi ca stelele pe care le vedea pe cer, şi aceasta chiar înainte de a exista vreun urmaş. Aşa că deseori Dumnezeu ne va da o imagine de care trebuie să ne ţinem şi care ne încurajează credinţa. Nu spune nimic contrar acestei viziuni.

ACŢIONEAZĂ CONFORM CREDINŢEI ŞI MĂRTURIEI TALE. (Iacov 2:17). Pregăteşte-te pentru manifestarea răspunsului. Exemple din acestea pot fi găsite în Marcu 6:39,40, unde Isus îi organizează pe oameni, pregătindu-i să primească binecuvîntarea pîinilor şi peştilor înmulţiţi. De asemenea în Ioan 11:39, Isus le-a spus să ridice piatra de pe mormîntul lui Lazăr cel mort, aceasta fiind o pregătire pentru răspunsul la rugăciunea învierii sale.

TIPURI DE RUGĂCIUNE

După cum am menţionat mai înainte, sunt diferite forme de rugăciune. Duhul Sfînt vrea să ne călăuzească într-o echilibrare a tuturor acestor feluri de rugăciune.

ÎNCHINARE: [ebraică shachah {shaw – khaw} = a se apleca, a se prosterna]. Adevăratul închinător pe care Dumnezeu îl caută este acela care se închină în duh şi în adevăr. (Ioan 4:23). Dumnezeu vrea adevăr în omul dinăuntru (Ps 51:6). În închinarea adevărată există o prosternare totală a inimii în faţa lui Dumnezeu. În închinare ne exprimăm dragostea şi admiraţia pentru Dumnezeu , care este un răspuns al descoperirii persoanei lui Dumnezeu, aşa cum ne-a fost revelat de către Duhul Sfînt. Închinarea reprezintă o supunere voluntară faţă de dragostea, voia şi legea lui Dumnezeu. Orice ipocrizie ne face să nu ne putem închina într-adevăr. În închinare auzim vocea lui Dumnezeu.

MĂRTURISIRE: 1. În mărturisirea păcatelor, îi spunem lui Dumnezeu cu gura noastră păcatul nostru. Noi ar trebui să-i spunem în mod specific lui Dumnezeu ce-am făcut sau să recunoaştem că nu am făcut ceea ce ar fi trebuit să facem. Aceasta este necesar pentru a restabili comuniunea cu Dumnezeu şi este o pregătire pentru o părtăşie mai adîncă. 2. În mărturisirea Cuvîntului, îi spunem lui Dumnezeu cu gurile noastre ceea ce El a spus în Cuvîntul Său. Noi exprimăm în mod verbal credinţă şi încredere în Dumnezeu şi Cuvîntul Său şi aceasta eliberează binecuvîntarea lui Dumnezeu în vieţile noastre. Rareori reuşim să ne ridicăm deasupra nivelului mărturiei noastre verbale în faţa lui Dumnezeu.

MULŢUMIRE: Aceasta înseamnă să-i mulţumeşti lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut pentru noi. Îi putem mulţumi atît pentru binecuvîntările pe care le-am văzut, cît şi pentru cele pe care nu le-am văzut încă. Este un punct cheie al credinţei şi este normal şi drept să-i dăm mulţumiri mereu Aceluia de la care vin toate lucrurile bune. (1 Tesaloniceni 5:18)

LAUDĂ: Aceasta înseamnă să afirmi lucruri bune despre Dumnezeu, atît despre caracterul Său (cine este El), cît şi despre acţiunile Lui. Să spui ”Dumnezeu este bun ” înseamnă să-L lauzi pe Dumnezeu. Sînt multe feluri de laudă. Unele sînt zgomotoase şi exuberante, altele

sînt potolite. Lauda se exprimă bine prin muzică, cîntece, cuvinte, strigăte , bateri din palme, dansuri şi daruri către Dumnezeu.

CERERE: Aceasta înseamnă să-i ceri lui Dumnezeu lucruri pe care le doreşti. Isus a spus:” Cereţi şi ve-ţi primi. ”(Matei 7:7) Ni se porunceşte să cerem.

MIJLOCIRE: Slujirea de mijlocire implică toate celelalte tipuri de rugăciune. Cu toate acestea, accentul slujirii de mijlocire se pune pe nevoile altora şi pe înaintarea intereselor lui Dumnezeu în lume. Nu se concentrează în rugăciunile pentru persoana proprie, ci pentru ceilalţi.

AŞTEPTARE: (Habacuc 2:1). Aceasta este o formă de rugăciune în care suflatul tace şi aşteaptă ca Dumnezeu să-l mişte sau să spună ceva prin Duhul Său. Dumnezeu a promis să

reînnoiască puterea acelora care aşteaptă în prezenţa Lui. (Isaia 40:31;Psalmul 27:14). Noi trebuie să aşteptăm răbdători în prezenţa Lui Dumnezeu. Prin aceasta Îi arătăm lui Dumnezeu în mod practic – nu voia mea, ci voia Ta să se facă. Dacă întotdeauna vorbim în rugăciune nu vom putea auzi ceea ce ne spune Dumnezeu.

RĂZBOI SPIRITUAL: (Psalm 149 : 6-9). Aceasta este o rugăciune îndreptată împotriva puterilor întunericului. Laudele pe care le aducem lui Dumnezeu reprezintă şi ele o armă îndreptată împotriva puterilor întunericului (demonii, îngeri căzuţi care se amestecă în lucrările lumii şi ale Bisericii). Noi pronunţăm împotriva lor judecata scrisă prin citirea versetelor care vorbesc de judecata împotriva lor (Psalmul 149:9), noi le poruncim să fie legaţi sau să-şi părăsească poziţiile de influenţă sau autoritate în numele lui Isus (Matei 16:19;Marcu 16:17). În ”rugăciunile pentru cei bolnavi” ar trebui să rostim rugăciuni poruncitoare ordonînd trupurilor oamenilor să fie vindecate în numele lui Isus. Aceasta este o formă de război spiritual, întrucît este o parte din distrugerea lucrărilor diavolului. (1 Ioan 3:8;Faptele Apostolilor 10:38. )

RUGĂCIUNE ÎN LIMBI:(1 Corinteni 14:2,15; Iuda 20). Aceasta este o metodă de rugăciune la dispoziţia acelora care sînt botezaţi cu Duhul Sf înt, prin care se pot ruga după voia lui Dumnezeu prin cuvintele date de Duhul. Întrucît mintea ( înţelegerea) nu este implicată direct, mintea are ocazia de a se odihni şi de a aştepta în prezenţa lui Dumnezeu, în timpul cînd această rugăciune în limbi are loc.

RUGĂCIUNEA CUVÎNTULUI

Întrucît Cuvîntul lui Dumnezeu ne porunceşte să acordăm atenţie constantă Cuvîntului şi să medităm asupra lui zi şi noapte (Proverbe 4:20 – 22:Iosua 1:8) este clar deci că rugăciunile noastre n-ar trebui să fie despărţite de Cuvînt, ci dimpotrivă, Cuvîntul lui Dumnezeu ar trebui să ne călăuzească rugăciunea. De exemplu, Daniel a descoperit promisiunea timpului de eliberare pentru poporul lui Dumnezeu şi s-a rugat în conformitate cu ea. (Daniel 9:2). Rugăciunea lui a recunoscut deschis adevărul Cuvîntului lui Dumnezeu (Daniel 9:10-15). Multe alte exemple ar mai putea fi date. Rugăciunea lui Ilie ca cerurile să fie închise s-a bazat pe promisiunea lui Dumnezeu că va face acest lucru dacă poporul se duce după idoli.

Să te rogi Cuvîntul în sens strict include să-L citezi şi să-L foloseşti în rugăciunile tale. Dumnezeu răspunde la propriul Său Cuvînt. Nu se va întoarce la El fără rezultat. (Isaia 55:11). Putem să luăm promisiune generale din Biblie şi folosim cuvintele Scripturii să ne rugăm ca şi cum am aştepta ca Dumnezeu să le împlinească personel pentru noi. Aceasta este o formă puternică de rugăciune.

DEDICAREA FAŢĂ DE RUGĂCIUNE

Dumnezeu spune:”Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu mulţumiri. ”(Coloseni 4:2) ”Trebuie să se roage neîncetat şi să nu se lase. ”(Luca 18:1). ”Rugaţi-vă ne încetat.’,'(1 Tesaloniceni 5:17). ”Vegheaţi tot timpul şi rugaţi-vă” (Luca 21:36).

Prin rugăciune este testată dedicarea noastră faţă de Dumnezeu. Aici este hotărît într-adevăr destinul nostru. Aceasta este o poruncă care se aplică în mod constant. Fie menţinem comuniunea cu Dumnezeu, fie nu o menţinem. Ori depindem de Dumnezeu şi aşteptăm în prezenţa Lui, ori nu facem aceasta. Ori ne lăsăm conduşi de El, ori nu ne lăsăm.

Pentru ca rugăciunea să fie eficientă, deseori este nevoie de post. Aceasta înseamnă să ne abţinem de la mîncare. Postul obişnuit este atunci cînd nu mîncăm (deşi putem să bem apă). Acesta ne concentrează atenţia şi mai mult asupra lui Dumnezeu, doboară puterea cărnii şi ne face capabili să ne rugăm mai uşor, şi cu un efort mental mai mic. Singurul mod în care te poţi ruga fără încetare şi în care poţi avea rezultate maxime în rugăciune este acela de a fi gata să te negi pe tine însuţi atunci cînd este nevoie. Aceasta include postul călăuzit de Duhul. Postul pentru o zi este normal şi deseori foarte necesar atunci cînd nu suntem conştienţi de motivul pentru care comuniunea noastră cu Dumnezeu este slabă. Celălalt fel de negare de sine de care este nevoie în viaţa unei persoane serioase în ceea ce priveşte rugăciunea este ”vegherea” sau obţinerea de la somn. Aceasta ar putea însemna să stai noaptea tîrziu în rugăciune sau să te tezeşti dimineaţa devreme pentru a te ruga. Isus le-a practicat pe am îndouă în slujirea Lui aglomerată (Marcu 1:35; Luca 6:12).

Oamenii care sunt diferiţi  pentru Dumnezeu sunt oameni ai rugăciunii. Acum că ai aflat aceste lucruri vei fi binecuvîntat dacă le faci. Dumnezeu caută oameni care, prin propria lor voinţă, din recunoştinţă, dragoste şi devotament să se dedice pe ei înşişi şi timpul lor liber acestei slujiri vitale.

Măsoară-ţi dragostea pentru Dumnezeu după dorinţa pe care o ai de a-ţi petrece timp cu El, în prezenţa Lui şi după prioritatea pe care o ai pentru asta.

TEMĂ : Meditează mult şi adesea asupra versetului de la 1 Tesaloniceni 5:17 : ”Rugaţi-vă

neîncetat”.

ÎNVĂŢĂTURI BIBLICE CHEIE PRIVITOARE LA RUGĂCIUNE ŞI CUM TREBUIE EA SĂ FIE.

CONŢINUTUL RUGĂCIUNII: GUVERN BUN – 1 Timotei 2:1,2; LUCRĂTORII EVANGHELIEI – Matei 9:38; RUGĂCIUNEA DOMNULUI – Matei 6:9-13; TOATE GRIJILE – Filipeni 4:6; Efeseni 6:18; FELUL ÎN CARE S-A RUGAT PAVEL – Coloseni 1:9; Efeseni 1:17,18;CU LAUDĂ ŞI MULŢUMIRE – Evrei 13:15;Filipeni 4:6; CU LIMBI ŞI INTERPRETARE – Iuda 20;1 Corinteni 14:13; DUPĂ VOIA LUI DUMNEZEU – 1 Ioan 5:14,15; FĂRĂ DRAGOSTE PENTRU FĂRĂDELEGE – Psalmul 66:18;Iacov 5:16; RĂMÎNÎND ÎN HRISTOS ŞI ÎN CUVÎNT – Ioan 15:7. IN CREDINŢĂ – Matei 21:22; Ioan 14;13; Marcu 11:24; CU IERTARE – Marcu 11:25. CU CERERI – Matei 7:7; CU SERIOZITATE – Iacov 5:16. PENTRU SLAVA LUI DUMNEZEU – 1 Corinteni 10:31; Matei 6:13;Iacov 4:3. IN DUHUL – Iuda 20; ÎN SMERENIE – Matei 6:5;2 Cronici 7:14. ÎN DRAGOSTE – 1 Corinteni 16:14. ÎN NUMELE LUI ISUS – Ioan 14:13. CU HOTĂRÎRE – Luca 18:2. RUGĂCIUNEA ÎN DUHUL – 1 Corinteni 14:2 – 15; Efeseni 6:18; Iuda 20:21; Romani 8:26,27; DEDICAREA ÎN RUGĂCIUNE: FĂRĂ ÎNCETARE – 1 Tesaloniceni 5:17,18; AŞTEPTAREA ÎN PREZENîA LUI DUMNEZEU – Osea 10:12; CU ATENŢIE – Coloseni 3:2; Efeseni 6:18; Luca 21:36; CU PERSEVERENŢĂ – Luca 18:1; ÎN LEGĂTURĂ CU TOATE – Filipeni 4:6,7; PENTRU ALŢII – 1 Samuel 12:23

Oamenii care sânt diferiţi pentru Dumnezeu sânt oameni ai rugăciunii. Acum că ai aflat aceste lucruri, sa stii ca Dumnezeu caută oameni care, prin propria lor voinţă, din recunoştinţă, dragoste şi devotament dau timpul lor liber acestei slujiri vitale. Măsoară-ţi dragostea pentru Dumnezeu după dorinta de a te ruga.

Copyright © Michael Fackerell 2009
www.christian-faith.com/forjesus/romana